Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 14 (07/12/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban giám hiệu Trường THPT Chu Văn An  thông báo đến giáo viên và học sinh Thời khoá biểu áp dụng từ tuần 14 (07/12/2020), năm học 2020-2021.
Hướng dẫn xem Thời khóa biểu:

– Giáo viên: Chọn tên Giáo viên cần xem.
 – Học sinh:  Chọn tên lớp cần xem.
* TKB GIÁO VIÊN: Nháy chuột vào đây để xem
* TKB HỌC SINH: Nháy chuột vào đây để xem